AVG Privacy- en cookieverklaring


Inleiding

Deze verklaring is van toepassing op alle door Logies Platbos geleverde producten en diensten.
Logies Platbos, gevestigd Platboslaan 18, 4328EA Burgh-Haamstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: https://logiesplatbos.nl
Adres: Platboslaan 18, 4328EA Burgh-Haamstede
Contactpersoon: M. Revermann
Mobiel: +31 (0)6 – 26 54 67 09
BTW Identificatienummer: NL001321305B43
KvK nr. 310 310 20

Persoonsgegevens die wij verwerken

Logies Platbos verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Logies Platbos van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Logies Platbos in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mailadres
 • Website adres
 • Social media gegevens als bijv. Facebook pagina
 • Bankrekeningnummer

Verwerkt Logies Platbos ook bijzondere persoonsgegevens?

Logies Platbos verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet iemands leeftijd controleren. Wij raden ouders en verzorgenden dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van de (minderjarige) kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over hen verzameld worden. Als u vermoed dat wij zonder uw toestemming persoonlijke gegevens hebben over een minderjarige waar u verantwoordelijk voor bent, neem dan contact met ons op via info@logiesplatbos.nl dan verwijderen wij deze informatie zo spoedig mogelijk.

Waarom we gegevens nodig hebben

Zodra u een overeenkomst heeft met Logies Platbos, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het maken van offertes en overeenkomsten
 • Het afhandelen van uw betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte).
 • Bijvoorbeeld om u, met uw toestemming, via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Logies Platbos.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Logies Platbos.

Geautomatiseerde besluitvorming

Logies Platbos neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Logies Platbos) tussen zit.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Logies Platbos gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Logies Platbos behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren

Logies Platbos bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Logies Platbos verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

De website van Logies Platbos gebruikt technische en functionele cookies. In dit kader kunnen met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Logies Platbos maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en om te zien hoe effectief onze mogelijke Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van deze “Analytics”-dienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een verzoek naar info@logiesplatbos.nl

Om er zeker van te zijn dat een dergelijke verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy: Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, dat is de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren binnen 5 werkdagen, op uw verzoek.

Logies Platbos wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging

Logies Platbos hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Logies Platbos heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Logies Platbos toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving is bepaald. In het geval Logies Platbos gebruik maakt van de diensten van derden, zal Logies Platbos in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan a.u.b. zo snel mogelijk contact met ons op.

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@logiesplatbos.nl

Dit privacy statement is opgesteld d.d. 19 juli 2019